LOCK'O

De internetsite: https://fr.locko.be, ci-après, le “Site” is eigendom van

Lock’immo SA, “Lock’O”.
Chaussée de Tirlemont 75 – 5030 Gembloux
Ondernemingsnummer: BE0478 831 095 – info@locko.be – 0800 16 590

Lock’O hecht heel veel belang aan de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens. Wij verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens overeenkomstig de wetgeving van 8 december 1992 betreffende de wet op de privacy en gegevensbescherming alsook het Europees reglement van 27 april 2016 inzake de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en dataverkeer.

Door onze site te gebruiken hebt u kennisgenomen van onze politiek op de privacy en gaat u akkoord met het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens zoals in dit document beschreven is.

Wij behouden ons het recht om op elk moment wijzigingen aan te brengen aan onze politiek op de privacy. Iedere wijziging zal u altijd duidelijk worden meegedeeld. Wij adviseren u dit document meermaals te raadplegen.

1. Verwerking van uw persoonlijke gegevens

1.1. De verantwoordelijke van de behandeling

Lock’O is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke
gegevensdoor vrij te bepalen welke gegevens er worden verzameld alsook het doel van de verwerking hiervan en de technische of organisatorische middelen die hiervoor worden gebruikt. Voor vragen over het verwerken van uw persoonlijke gegevens kan u steeds contact opnemen op het nummer 0800 16 590 of per mail info@locko.be

1.2. De onderaannemers

Lock’O is vrij te kiezen met welke onderaannemers zal worden samengewerkt. De onderaannemer is de natuurlijke of rechtspersoon die uw persoonlijke gegevens verwerkt op aanvraag en voor rekening van de verantwoordelijke van de verwerker. De onderaannemer is verplicht om ervoor te zorgen dat de veiligheid en geheimhouding van uw gegevens wordt gegarandeerd en handelt steeds in opdracht van Lock’O.

2. Op welke gronden worden mijn gegevens verwerkt?

Overeenkomstig het reglement verwerken wij uw gegevens op de volgende juridische gronden:

 • Op basis van de uitvoering van de precontractuele maatregelen en de uitvoering van het contract die u hebt aangegaan wat betreft het gebruik en ter beschikking stellen van onze service.
 • Op basis van de uitvoering van het contract die u hebt aangegaan en onder onze wettelijke verplichtingen voor alles wat betreft het beheer van contracten en facturatie.
 • Op basis van uw toestemming voor het zenden van speciale aanbiedingen (direct marketing).

3. Welke persoonlijke gegevens worden verzameld?

Het verzamelen van uw persoonlijke gegevens beperkt zich tot het strikt nodige om de Lock’O doeleinden te bereiken. Hieronder worden de categorieën vermeld die worden verwerkt.

 • Naam, voornaam, adres
 • Email adres
 • Telefoonnummer
 • Informatie betreffende uw verbinding (IP-adres, lokalisatie, enz.…)

Deze gegevens worden verzameld bij bezoek op onze website of wanneer u een contactformulier invult en/of een bestelling plaatst of wanneer u contact wenst via mail of onze “chat”. Andere persoonlijke gegevens kunnen op een later tijdstip worden verzameld door bv. een bestelling te plaatsen. Deze gegevens zijn noodzakelijk bij het uitvoeren van onze service.

Bovendien maken wij gebruik van cookies om de gebruiker te herkennen en hem een persoonlijke gebruikservaring te bieden, zijn technische keuze te memoriseren (bv. de taal) en eventuele vergissingen op onze website te detecteren en te verbeteren. Voor meer informatie betreffende de manier waarop wij cookies gebruiken adviseren wij u om onze politiek van cookies te raadplegen.

In ieder geval verzamelen wij of verwerken wij geen gevoelige gegevens.

4. Wat zijn de nagestreefde doelstellingen?

Lock’O verzamelt uw persoonlijke gegevens enkel met de doelstelling om u een optimale en persoonlijke gebruikservaring te kunnen bieden. De verwerking van uw persoonlijke gegevens zijn cruciaal voor de goede werking van onze website en voor het uitvoeren van onze service. Indien deze gegevens ontbreken, verkeerd of onvolledig zijn, behouden wij ons het recht om sommige transacties te annuleren.

Lock’O verbindt zich om uw persoonlijke gegevens enkel te gebruiken voor volgende doeleinden:

 • De gebruiker het mogelijk maken contact met ons op te nemen en een bestelling te plaatsen
  via onze website ;
 • De uitvoering en de levering van onze diensten mogelijk maken ;
 • Beheer van de contractuele relatie ;
 • De facturatie en het beheer van onze rekeningen mogelijk maken ;
 • De gebruiker een gepersonaliseerde service bieden in de vorm van Newsletters. De presentatie van gepersonaliseerde producten en uitvoering en opvolging van klachten. ;
 • De gebruiker beschermen tegen fraude, vergissingen en crimineel gedrag ;
 • Het opsturen van speciale aanbiedingen indien u hiermee hebt ingestemd (direct marketing). In dit geval bent u vrij om uw instemming te herroepen op elk ogenblik..

Door onze website te bezoeken worden sommige gegevens verzameld voor statistische doeleinden. Deze gegevens maken het ons mogelijk om uw gebruikservaring te verbeteren. Het betreft uw IP-adres, de geografische zone, de dag, het uur en de pagina’s die u raadpleegt. Door onze website te bezoeken worden sommige gegevens verzameld voor statistische doeleinden.

5. Wie ontvangt uw persoonlijke gegevens?

Uw gegevens worden enkel gebruikt voor interne doeleinden. Deze zullen niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen behalve indien u ons vooraf een expliciete toestemming gaf. Lock’O heeft alle mogelijke, technische en organisatorische middelen genomen om een inbreuk op uw persoonlijke gegevens te vermijden. Indien dit toch zou gebeuren zal Lock’O zich engageren om alle mogelijke middelen te gebruiken om deze schade tot een minimum te herleiden.

6. Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Uw gegevens zullen zolang gebruikt worden dan nodig is om onze doeleinden te bereiken. Uw gegevens zullen uit onze database gewist worden wanneer deze niet meer nodig zijn of hun doeleind heeft bereik of wanneer u op geldige wijze het recht op het wissen van gegevens hebt laten gelden.

7. Wat zijn uw rechten?

7.1. Garantie van een eerlijke en rechtmatige behandeling.

Uw persoonlijke gegevens worden telkens verwerkt in overeenstemming met de rechtmatige doeleinden zoals uitgelegd in punt 4. Deze worden op een adequate, pertinente en niet overmatige manier verwerkt en worden niet langer bijgehouden dan nodig is voor deze doeleinden.

7.2. Toegangsrecht

Indien u zich kan identificeren, hebt u recht om informatie te verkrijgen betreffende manier waarop uw gegevens worden verwerkt. Zodoende hebt u recht om informatie te bekomen over de doelstelling van de behandeling, de categorie van desbetreffende gegevens, de categorie van ontvangers waaraan de gegevens worden doorgegeven, de criteria om te bepalen hoelang de gegevens worden bewaard en de rechten die hebt betreffende uw gegevens.

7.3. Recht op verbetering

Onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens kunnen ten alle tijde worden verbeterd simpelweg via een schriftelijke aanvraag.

7.4. Recht op uitwissing van gegevens of recht op vergetelheid.

U hebt het recht op uitwissing van uw persoonlijke gegevens in de volgende gevallen:
– Uw persoonlijke gegevens zijn niet meer nodig voor de doelstellingen.
– U trekt uw toestemming in betreffende de verwerking van uw gegevens en er bestaat geen andere rechtsgrond voor deze verwerking.
– U hebt op een geldige wijze uw recht van bezwaar laten gelden.
– Uw gegevens werden op een illegale manier behandeld.
– Uw gegevens moeten worden verwijderd omwille van een wettelijke verplichting. Alhoewel het verwijderen van de gegevens hoofdzakelijk gebaseerd op de zichtbaarheid kan het gebeuren dat de verwijderde gegevens toch tijdelijk worden bijgehouden.

7.5. Recht op beperking van de verwerking

In sommige gevallen hebt u recht op aanvraag tot de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Onder andere wanneer u zich verzet tegen de juistheid van de gegevens, indien de gegevens onderhevig zijn aan een gerechtelijke procedure of de nodige termijn geven aan Lock’O om na te gaan of u op een geldige manier het recht hebt op gegevenswissing.

7.6. DRecht op bezwaar

Bovendien hebt u het recht om bezwaar te maken tot verwerking van uw persoonlijke gegevens voor marketing direct doeleinden. Lock’O zal het verwerken van uw persoonlijke gegevens stopzetten tenminste indien deze niet kan aantonen dat er dwingende gerechtvaardigde redenen bestaan in het voordeel voor het verwerken van de gegevens dan tegenover uw recht op bezwaring.

7.7. Recht op overdraagbaarheid van de gegevens

U hebt het recht om alle persoonlijke gegevens te bekomen die u ons hebt toevertrouwd in een gestructureerd, vaak gebruikt formaat en leesbaar door een machine. Op uw aanvraag kunnen deze gegevens doorgegeven worden aan een andere aanbieder indien dit technisch mogelijk is.

7.8. DROIT DU RETRAIT DE VOTRE CONSENTEMENT

Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données personnelles, par exemple à des fins de marketing direct.

8. Hoe kan ik mijn rechten laten gelden?

Om uw rechten te laten gelden moet u een schriftelijke aanvraag indienen via aangetekend schrijven naar Lock’Immo NV, Rue du Capilône 6, 6220 Heppignies of via mail info@locko.be. Hierop zullen wij zo snel mogelijk of ten laatste 1 maand na ontvangst op antwoorden.

9. Indienen van een klacht

Indien u niet tevreden bent met de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Lock,O hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit van gegevensbescherming. (https://www.privacycommission.be/)