Algemene gebruiksvoorwaarden

De internetsite: https://fr.locko.be, ci-après, le “Site” is eigendom van

Lock’immo SA, “Lock’O”.
Rue de Capilône – 6220 Heppignies
Ondernemingsnummer: BE0478 831 095 – info@locko.be – 0800 16 590

1. Gebruiksvoorwaarden

De website wordt aangeboden in verschillen webtalen (HTML, Javascript, CSS, enz.) Voor een optimaal gebruiksgemak raden wij u aan om moderne browsers zoals Safari, Firefox, Google Chrome, enz…, te gebruiken. Lock’O implementeert alle mogelijke middelen waarover zij beschikt om betrouwbare informatie en betrouwbare updates aan te bieden op de internetsites.

Desalniettemin kunnen vergissingen of nalatigheden voorkomen. De internetgebruiker zal zich dus moeten informeren bij THOMAS MARCHANDISE over de juistheid van de informatie en iedere wijziging moeten melden indien dit nodig zou zijn. THOMAS MARCHANDISE kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor het gebruik van deze informatie of van eventuele directe of indirecte nadelen eventueel hieruit voortvloeiend.

Cookies: De website kan u vragen cookies te aanvaarden voor statistische en weergave doeleinden. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de server van de bezochte website wordt achtergelaten. Her bevat verschillende gegevens die op uw computer worden opgeslagen in een éénvoudig tekstbestand dat een server opent om informatie te lezen en op te slaan.

Delen van deze site zijn mogelijk niet functioneel zonder cookies te accepteren. Hyperlinks: Internetsites kunnen links hebben die naar andere internetsites of andere beschikbare bronnen leiden. Lock’O beschikt over geen enkel middel om de verbindingen tussen deze sites te controleren of kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de beschikbaarheid of goed functioneren van dergelijke sites.

Lock’O kan niet aansprakelijk gesteld worden van enige schade, van welk aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van deze sites of bronnen en in het bijzonder over de informatie, producten of diensten die zij zouden aanbieden of gebruik van deze. De risico’s die met het gebruik samenhangen verplicht de internetgebruiker om hun gebruiksvoorwaarden te accepteren. De gebruikers, leden en bezoekers van de website van Lock’O mogen in geen geval een hyperlink installeren die leiden naar dergelijke sites of bronnen zonder voorafgaande toestemming van Lock’O.

In het geval dat een gebruiker of bezoeker een hyperlink zou willen opzetten naar de websites van Lock’O, is het zijn verantwoordelijkheid vooraf goedkeuring te vragen aan Lock’O -via email- met zijn verzoek tot implementatie van een hyperlink. Lock’O behoudt zich het recht een hyperlink te accepteren of te weigeren zonder er zich voor te moeten verantwoorden.

2. Diensten

Alle activiteiten van het bedrijf alsook de informatie worden vermeld op de website. Lock’O tracht zo accuraat mogelijke informatie te vermelden op de website. De informatie op de website is niet exhaustief en de foto’s zijn niet contractueel verbonden. Deze worden onder voorbehoud van wijzigingen gegeven op het moment dat ze online zijn gegaan. Bovendien bevat de website indicatieve informatie die te allen tijde kan evolueren of aangepast worden.
Contractuele beperkingen van de gegevens: Alhoewel de informatie op de website zo nauwkeurig mogelijk wordt vermeld en op verschillende periodes van het jaar wordt geüpdatet kan het zijn dat er onnauwkeurigheden of nalatigheden in staan. Indien u een fout, nalatigheid of een mankement zou opmerken kan u deze melden op het adres info@locko.be door de fout zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven (pagina met probleem, type computer en gebruikte browser…).

Alle gedownloade bestanden en het gebruik gebeurt op eigen risico van de gebruiker. Bijgevolg kan Lock’O niet verantwoordelijke gesteld worden van enige schade geleden door de computer van de gebruiker of van enig verlies van bestanden door het downloaden. Bovendien verwacht men van de gebruiker die de website bezoekt om recent materiaal te gebruiken, vrij van virussen met een browser van de laatste generatie die geüpdatet is. Lock’O kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de toegang door de bezoekers, via hyperlinks die worden aangebracht in het kader van de site, naar andere bronnen die aanwezig zijn op het net.

3. Intellectuele eigendom

De Website en zijn componenten (handelsmerken, logo’s, grafische afbeeldingen, foto’s, tekeningen, animaties, video’s, muziek, teksten, iconen, technologieën, software, domeinnamen, broncode, enz., hierna de ‘Inhoud’) zijn eigendom van Lock’O. Het geheel van de Inhoud wordt beschermd door intellectuele rechten (inclusief auteursrecht, naburige rechten, afbeeldingsrechten, modelrechten, handelsmerken, enz.) en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of gedistribueerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Lock’O of, in voorkomend geval, de betrokken houder van het recht, op straffe van een inbreuk op auteursrechten en / of modellen en / of merken, welke strafrechtelijk of op enige andere wijze voorzien door de toepasselijke wetgeving bestraft kan worden.

4. Klachten

Onderhevige gebruiksvoorwaarden vallen onder het Belgische recht. Elke klacht of geschil met betrekking tot de interpretatie en/of uitvoering van deze voorwaarden valt onder de jurisdictie van de rechtbank waar de hoofdzetel van het bedrijf gevestigd is. De referentietaal van potentiele geschillen is Frans.

5. Persoonlijke gegevens

In het algemeen bent u niet verplicht ons uw persoonlijke gegevens te communiceren bij een bezoek op onze website. Er zijn echter uitzonderingen aan deze regel.

Voor sommige diensten op onze website kan het gebeuren dat u gevraagd wordt om volgende gegevens te communiceren zoals naam, functie, naam van uw bedrijf, uw email adres en telefoonnummer. Dit is het geval wanneer u een contactformulier invult in de rubriek “contact”.

In ieder geval kan u weigeren om uw persoonlijke gegevens te communiceren. In dit geval zal u de diensten met betrekking tot het verkrijgen van inlichtingen van ons bedrijf of informatiebrieven niet verkrijgen.

Ten slotte kunnen wij op automatische wijze informatie u aangaande verkrijgen wanneer u simpelweg onze site bezoek zoals informatie betreffende het gebruik van onze site, de zone die u bezoekt, diensten die u opvraagt, uw IP-adres, type browser en toegangstijden. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt voor statistische doeleinden teneinde de diensten te verbeteren die u worden aangeboden.

De gebruiker van de website erkent de vaardigheden en de middelen te beschikken om deze site te bezoeken en te gebruiken. De gebruikers van de website accepteren tevens deze wettige kennisgeving en stemmen hiermee in.